Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

www.contadorcaffe.hu

1. Bevezetés
Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhely: 5000 Szolnok, Vénusz utca 28.,.Cégjegyzékszám: 16-09-017171 Adószám: 25581782-2-16) (továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak.

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
https://www.contadorcaffe.hu

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az alábbi oldalról:
https://www.contadorcaffe.hu

A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.

Adatkezelő megnevezése és elérhetőségei:
Név: Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság
Adatkezelő székhelye: 5000 Szolnok, Vénusz utca 28.
E-mail cím: kaveszolnok@gmail.com
Telefonszám: +36 306281896

Adatkezelő képviselője: Barhács László ügyvezető

Adatvédelmi felelős elérhetőségei:
Név: Barhács László ügyvezető (5000 Szolnok, Vénusz utca 28.)
E-mail: kaveszolnok@gmail.com

Igénybe vett adatfeldolgozók

Szállítás:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Termékek kiszállítása, fuvarozás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:
MPL Magyar Posta Logisztika Kft.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.
ugyfelszolgalat@posta.hu
Telefon: +36 80299-929 zöld szám
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám.
Az érintettek köre: A házhozszállítást kérő valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: a megrendelt termék házhoz szállítása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás lebonyolításáig tart.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv.5. § (1) bekezdése.

Tárhely-szolgáltató:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége:
3 in 1 Hosting Bt.
Cím: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
Telefonszám: +36/21/200-0040
E-mail cím: admin@megacp.com
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

Könyvelés:
Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: könyvelés

Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetőségei:
LG Audit Kft.
5000 Szolnok, Szolnok, Rákóczi u. 7
Telefon: (56) 515 365
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: számlán szereplő adatok.
Az érintettek köre: A webáruházban vásárló valamennyi érintett.
Az adatkezelés célja: adatkezelőnek nyújtott könyvelési szolgáltatás ellátása.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A számviteli jogszabályokban meghatározott megőrzési kötelezettségeknek megfelelően.
Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, az Infotv.5. § (1) bekezdése.
Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályokban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

2. Adatkezelés szabályai
Jelen adatkezelési tájékoztató időbeli hatálya 2018. 05 hó 25-től visszavonásig tart.

Mint a www.contadorcaffe.hu (továbbiakban: honlap) üzemeltetője, Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság tájékoztatja látogatóit, hogy jelen honlappal kapcsolatosan csak a jelen adatvédelmi tájékoztatóba foglaltak alapján kezel személyes adatokat.

E tájékoztató az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzata alapján készült, tárgyi hatálya kiterjed az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság által a honlap üzemeltetése során megvalósított minden olyan folyamatra, amely során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 3. § 2. pontjában meghatározott személyes adat kezelése megvalósul.
A jelen tájékoztató fogalmai megegyeznek az Infotv. 3. §-ában meghatározott értelmező fogalommagyarázatokkal.

Az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság kijelenti, hogy személyes adatot csak jog gyakorlása vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezel. A kezelt személyes adatokat magáncélra nem használja fel, az adatkezelés mindenkor megfelel a célhoz kötöttség alapelvének –amennyiben az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok kezelése egyébként jogellenes, az adatok törlésre kerülnek.

A Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság személyes adatot csak az érintett előzetes hozzájárulása vagy törvényi előírás alapján kezel.

Jelen tájékoztató célja, hogy az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság az adat felvétele előtt minden esetben közölje az érintettel az adatkezelés célját, valamint az adatkezelés jogalapját és az adatkezelésre vonatkozó minden fontos információt.

A Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság szervezeti egységeinél adatkezelést végző alkalmazottak kötelesek a megismert személyes adatokat üzleti titokként megőrizni.

A Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője az CONTADOR KÁVÉMANUFAKTURA Korlátolt Felelősségű Társaság sajátosságainak figyelembe vételével határozza meg az adatvédelem szervezetét, az adatvédelemre valamint az azzal összefüggő̋ tevékenységre vonatkozó feladat- és hatásköröket, és jelöli ki az adatkezelés felügyeletét ellátó személyt.

A Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság munkatársai munkájuk során gondoskodnak arról, hogy jogosulatlan személyek ne tekinthessenek be személyes adatokba. A személyes adatok tárolása, elhelyezése úgy került kialakításra, hogy az jogosulatlan személy részére nem hozzáférhető̋, megismerhető̋, megváltoztatható, megsemmisíthető̋.

A webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés:

Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:

Személyes adat Az adatkezelés célja
Jelszó A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
Vezeték-és keresztnév A kapcsolatfelvételhez, a vásárláshoz és a szabályszerű számla kiállításához szükséges.

E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás, a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetése.
Számlázási név és cím A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
Szállítási név és cím A házhoz szállítás lehetővé tétele.
A vásárlás/regisztráció időpontja Technikai művelet végrehajtása.
A vásárlás/regisztrációkori IP cím Technikai művelet végrehajtása.

Az adatkezelés helye:
Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság 5000 Szolnok, Vénusz utca 28.
Az érintettek köre: A weboldalon regisztrált/vásárló valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

3. Az érintettek jogainak érvényesítése
Az a természetes személy, aki a személyes adat alapján közvetlenül vagy közvetve azonosítható, tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy az adatok harmadik fél részére történő továbbítását a Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság feltüntetett elérhetőségein.

Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.) 13/A. § (3) bekezdése.

A Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság a beérkezett, az érintett személyes adatának kezelésével összefüggő kérelmére az érkezésétől számított legkésőbb 30 – tiltakozási jog gyakorlása esetén 5 – napon belül írásban, közérthető formában választ ad.

A tájékoztatás kiterjed az Infotv. 15. § (1) bekezdésében meghatározott információkra, amennyiben az érintett tájékoztatása törvény alapján nem tagadható meg.

A tájékoztatás főszabály szerint ingyenes, költségtérítést a Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság csak az Infotv. 15. § (5) bekezdésében meghatározott esetben számít fel.

A Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság kérelmet csak az Infotv. 9. § (1) bekezdésében vagy a 19. §-ában meghatározott okokból utasít el, erre csak indoklással, az Infotv. 16. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatással, írásban kerül sor.

A valóságnak nem megfelelő adatot az adatot kezelő szervezeti egység vezetője – amennyiben a szükséges adatok és az azokat bizonyító közokiratok rendelkezésre állnak – helyesbíti, az Infotv. 17. § (2) bekezdésében meghatározott okok fennállása esetén intézkedik a kezelt személyes adat törlése iránt.

Az érintett személyes adata kezelése elleni tiltakozásának elbírálásának időtartamára – de legfeljebb 5 napra – az adatkezelést az adatkezelést végző szervezeti egység vezetője felfüggeszti, a tiltakozás megalapozottságát megvizsgálja és döntést hoz, amelyről a kérelmezőt az Infotv. 21. § (2) bekezdésében foglaltak szerint tájékoztatja.

Amennyiben a tiltakozás indokolt, az adatot kezelő szervezeti egység vezetője az Infotv. 21. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint jár el.Az CONTADOR KÁVÉMANUFAKTURA Korlátolt Felelősségű Társaság az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt, illetve az általa vagy az általa igénybe vett adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is megtéríti. Az CONTADOR KÁVÉMANUFAKTURA Korlátolt Felelősségű Társaság azonban az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Ugyanígy nem téríti meg a kárt, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Az érintett Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelési eljárásával kapcsolatos panasszal a NAIH-hoz fordulhat:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
www.naih.hu

Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul. A személyes adatok megadása a rendelés teljesítéséhez szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk a rendelést feldolgozni.

4.1. A honlap adatkezelése
Az CONTADOR KÁVÉMANUFAKTURA Korlátolt Felelősségű Társaság honlapjához bárki kiléte felfedése és személyes adatai megadása nélkül hozzáférhet, a honlapon és az ahhoz kapcsolt oldalakon szabadon és korlátozás nélkül szerezhet információkat. Nem személyhez kötött információkat azonban korlátlanul és automatikusan gyűjt a weblap a látogatókról. Ezekből az adatokból személyes adat azonban nem nyerhető, így az Infotv. hatálya alá tartozó adatkezelést nem valósul meg.

Az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság a honlapon a Google Analytics webanalitikai szolgáltatást használja. A Google Analytics „sütiket” (cookies), a honlaplátogató számítógépén elhelyezett szövegfájlokat használ, amelyek célja, hogy segítse a weboldal használatának elemzését. A sütik által generált, a honlap használatára vonatkozó információkat (a honlaplátogató IP-címét) a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja.

A Google nem kapcsolja össze a sütik által generált információkat más adatokkal – éppen ezért a hatályos adatvédelmi szabályozás alapján nem valósítja meg személyes adatok kezelését. A honlaplátogató böngészője megfelelő beállításainak kiválasztásával visszautasíthatja a sütik használatát.

A jelen weboldal használatával a honlaplátogató hozzájárul adatainak feldolgozásához a fentiekben meghatározott módon és célokra.

A Google a fenti információkat a honlap az Ön által történő használatának értékelésére, elemzésére, a weboldalon végrehajtott tevékenységekről szóló riportok összeállítására, valamint a honlapon végrehajtott tevékenységekkel és az internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.


4.2. Panaszkezelés
Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre és az adatkezelés célja:
Személyes adat Az adatkezelés célja
Vezeték-és keresztnév Azonosítás, kapcsolattartás
E-mail cím Kapcsolattartás.
Telefonszám Kapcsolattartás.
Számlázási név és cím Azonosítás, a megrendelt termékekkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások, kérdések és problémák kezelése.

Az érintettek köre: A webáruházban vásárló és minőségi kifogással élő, panaszt tevő valamennyi érintett.
Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A felvett kifogásról felvett jegyzőkönyv, átirat és az arra adott válasz másolati példányait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig meg kell őrizni.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye, a személyes adatok címzettjei: A személyes adatokat az adatkezelő sales és marketing munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az érintett kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, valamint az érintettnek joga van az adathordozhatósághoz, továbbá a hozzájárulás bármely időpontban történő visszavonásához.

A személyes adatokhoz való hozzáférést, azok törlését, módosítását, vagy kezelésének korlátozását, az adatok hordozhatóságát, az adatkezelések elleni tiltakozást az alábbi módokon tudja érintett kezdeményezni:
– postai úton a 5000 Szolnok, Vénusz utca 28.
– e-mail útján az kaveszolnok@gmail.come-mail címen,
– telefonon a +36 306281896 számon.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, 6. cikk (1) bekezdés a) pont, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése.

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadása ahhoz szükséges, hogy panaszát kezelni tudjuk. Az adatszolgáltatás elmaradása azzal a következménnyel jár, hogy nem tudjuk kezelni a hozzánk beérkezett panaszát.

4.3. Kapcsolatfelvétel az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társasággal
Az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társaság honlapján lehetősége van a látogatónak az Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társasággall történő kapcsolatfelvételre a honlapon megadott módokon (telefon, e-mail, postai út).
Jelen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása [Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja és 6. § (6) bekezdése], miszerint „az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell”.

Adatkezelés célja: a Contador Kávémanufaktúra Korlátolt Felelősségű Társasággal történő kapcsolatfelvétel elősegítése
Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, tárgy, üzenet szövege
Adatkezelés jogalapja: az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulása.

Adattárolás határideje: a kapcsolatfelvételi ügy elintézéséig (a cél megvalósulásáig),
Adattárolás módja: elektronikus


5. Jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdések:

A jelen tájékoztatóban nem meghatározott kérdésekben az Infotv. szabályai az irányadóak.